Japanese
Board, Council and Committees
Board Members

President: Kazumi Hosoya
Vice-President, President-Elect: Gento Shinohara
Director: Seishi Kimura
Inspector: Tetsuo Kuwamura
Secretaries: Shun Watanabe, Tetsuya Tsuruta
Treasurers: Hiromi Yamano, Tadao Kitagawa

Representatives

Izumi Akagawa(Chubu District)
Satoshi Awata(Kinki District)
Keiichiro Iguchi(Kyushu, Okinawa District)
Hisashi Imamura(Hokkaido District)
Hiromitsu Endo(Chugoku, Shikoku District)
Norio Onikura(Kyushu, Okinawa District)
Yoshiaki Kai(Kinki District)
Kouki Kanou(Kanto District)
Toshio Kawai(Hokkaido District)
Seishi Kimura(Chubu District)
Tetsuo Kuwamura(Chubu District)
Itsuro Koizumi(Hokkaido District)
Tomoyuki Kokita(Chubu District)
Yasunori Koya(Chubu District)
Kenji Saito(Tohoku District)
Harumi Sakai(Chugoku, Shikoku District)
Gento Shinohara(Kanto District)
Tomoki Sunobe(Kanto District)
Hiroshi Senou(Kanto District)
Katsunori Tachihara(Kyushu, Okinawa District)
Masanori Nakae(Kanto District)
Jun Nakajima(Kyushu, Okinawa District)
Mutsumi Nishida(Kyushu, Okinawa District)
Kazumi Hosoya(Kinki District)
Koji Mabuchi(Kinki District)
Masaki Miya(Kanto District)
Takahiko Mukai(Chubu District)
Hiroyuki Munehara(Hokkaido District)
Hiroyuki Motomura(Kyushu, Okinawa District)
Taiga Yodo(Chubu District)
Katsutoshi Watanabe(Kinki District)

Editorial Board

Yoshiaki Kai (Editor-in-Chief), Naoki Yagishita (Managing editor, Journal in English), Tomoyuki Kokita (Managing editor, Journal in Japanese), Chris Burridge, Terry J. Donaldson, Hiromitsu Endo, Atsushi Fukui, Masahiro Horinouchi, Hisashi Imamura, Nao Kagawa, Mari Kawaguchi, Itsuro Koizumi, Gen Kume, B. Mabel Manjaji-Matsumoto, Kazunori Matsumoto, Peter R. Møller, Makoto Okamoto, Yoshitaka Sakakura, Koichi Shibukawa, Daisuke Tahara, Hiroshi Takahashi, Tomohiro Takeyama, Heok Hui Tan, Yoshinori Taniguchi, Thomas Trnski, William T. White

Nature Conservation Committee

Seiichi Mori (Chairman), Katsutoshi Watanabe, Taiga Yodo (Vice-Chairman)

Investigation Committee of Foreign Fish Species

Katsuki Nakai (Chairman), Yasufumi Fujimoto, Takashi Maruyama, Shinichiro Matsuzaki, Takahiko Mukai, Hideki Sugiyama, Motoi Takeuchi, Yoshinori Taniguchi

Investigation Committee of Rare Freshwater Fish

Masayoshi Maehata (Chairman), Kazumi Hosoya, Keiichiro Iguchi, Itsuro Koizumi, Jun Nakajima, Takaharu Natsumeda, Tokuo Onikura, Katsunori Tachihara

Investigation Committee of Rare Marine Fish

Toshiyuki Suzuki (Chairman), Kazunori Arayama, Hiroyuki Munehara, Hiroshi Senou, Atsuko Yamaguchi, Tetsuo Yoshino

Awards Committee

Hisashi Imamura, Hiromitsu Endo, Tokuo Onikura (the term during 2017-2018)
Hisashi Imamura, Yoshiaki Kai, Taiga Yodo (the term during 2017)

History Committee of the Ichthyological Society of Japan

Masayoshi Hayashi (Chairman), Keiichi Matsuura, Kazuo Sakamoto

Investigation Committee of Standard Japanese Common Names

Hiroshi Senou (Chairman), Youichi Sato (Vice-Chairman), Tetsuji Nakabo, Kazuo Sakamoto, Hiroshi Sakurai, Kunio Sasaki

Committee of Electric Information

Kouji Nakayama (Chairman), Taiga Yodo (Vice-Chairman), Toshio Kawai, Hiroshi Kawase

Committee for Promoting Equal Participation of Men and Woman

Tomoko Yoshikawa (Chairman), Mayu Nakano, Yusuke Koseki, Tomiki Sunobe, Mikumi Takada

Honorary Members

Keiichi Matsuura, Kunio Amaoka, Akira Ochiai, John R. Paxton, Theodore W. Pietsch, John E. Randall, Teruya Uyeno

Representative for the Union of the Japanese Societies for Systematic Biology

Tetsuo Kuwamura, Koichi Shibukawa

Representative for the Union of the Japanese Societies for Natural History

Toshirou Saruwatari

Representative for Japan Inter-Society Liaison Association Committee for Promoting Equal Participation of Men and Women in Science and Engineering

Tomoko Yoshikawa

Representative for Liaison Council of Fisheries and Marine Sciences

Masato Moteki


Home Site Map Contact Us